ประมวลภาพในโครงการ นักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0 คณะจิตวิทยา


     

          ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดีคณะจิตวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ในโครงการ นักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 อาคารเกษมพัฒน์ (อาคาร1) วิทยาเขตพัฒนาการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดาริกา ปิตุรงคพิทักษ์ วิทยากรผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

3. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานและมีทักษะในการสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าววันที่ : 09/01/2018