ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มกบ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์หมวดพลานามัยจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต


         

        ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน (การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) โดยอาจารย์สุชาติ สุวรรณดี ประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต”ในครั้งนี้ สำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้ให้อาจารย์หมวดพลานามัยร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพพร้อมวิเคราะห์ผลรายบุคคล (การวิเคราะห์อายุจริงเปรียบเทียบอายุกาย) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์หมวดพลานามัย นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมให้กับผู้บริหาร  ครู/อาจารย์  บุคลากรในสถานศึกษา  นักเรียน/นักศึกษา  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมในการออกกำลังกาย  และโภชนาการที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน สร้างคุณค่าทางสังคม ภายใต้โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครบรอบ 30 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 22 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 11 โรงเรียน อันได้แก่1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 2.โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำพ็ญ 3.โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 4.โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5.โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 6.โรงเรียนบางกอกศึกษา มูลนิธิ 7.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ลาดกระบัง 8.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 9.โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 10.โรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ 11.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ข่าววันที่ : 28/01/2018