คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม


   คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมจัด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  “การตรวจสมรรถภาพร่างกาย”ให้แก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ รังสรรค์ ทองทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนธรรมมิสลามได้รับการตรวจสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมมีครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 114 คน และทางโรงเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมทุกปี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

 

ข่าววันที่ : 28/01/2018