มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สู่การพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0 KBU – VEC


     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคุณนิรุตต์บุตรแสนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมสู่ยุค Education 4.0 : KBU – VEC นอกจากนี้ยังได้นำผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินวิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 07/02/2018