แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์  ดร.พรชัย  ชุนหจินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนง.) และได้รับรางวัลบัญชีจุฬาดีเด่นจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 

ข่าววันที่ : 07/02/2018