มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาการพยาบาล จากสภาการพยาบาล


    ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาการพยาบาล จากสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาว์เมธากิจ และพลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งแนะนำและประเมินแผนการเรียนการสอน รวมถึงสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ในการพิจารณารับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษา ณ อาคาร 1 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ : 13/02/2018