คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (สถาบันปลูกป่า ปตท.)


    คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (สถาบันปลูกป่า ปตท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกป่า และแนวคิดในการอนุรักษ์ผืนป่า  กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าววันที่ : 13/02/2018