รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเครือข่าย สสอท.


       อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ข่าววันที่ : 18/04/2018