คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)


      วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรุณาให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร และ รศ.ดร.มานพ ชูนิล

ข่าววันที่ : 18/04/2018