ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560


          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในฐานะบุคลากรผู้ที่มีผลดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 โดยมีท่าน ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

ข่าววันที่ : 20/04/2018