มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ แด่นักศึกษาพยาบาล รุ่นแรก


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ แด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 42 คน โดยมี         ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และในพิธีครั้งนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีเป็นผู้มอบแถบหมวกและเข็ม สัญลักษณ์ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ : 15/05/2018