มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ บริษัท ฟอลคอน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ บริษัท ฟอลคอน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด

ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบิน

 

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดพิธีลงนามบันทึก กับ บริษัท ฟอลคอน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ร่วมกับ นายประสงค์ สาวเสม และนางวิภา ปุณณะหิตานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ฟอลคอน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัดเป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เอกนักบิน ร่วมถึงพัฒนาบุคลากรทางการบินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถปฏิบัติการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคม ขนส่งทางอากาศ และเปิดเสรีทางการบิน ประกอบกับปัจจุบันมีสายการบินของเอกชนเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางการบินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนาวาอากาศตรีอลงกต พูลสุข นายกสมาคมฝึกอบรมด้านการบิน เป็นพยานในลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 

ข่าววันที่ : 28/06/2018