หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมบริการ


   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย และนักศึกษาในหลักสูตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมบริการ” โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำแนวคิด ทฤษฎีของการการจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในรายวิชา HM 5207 Quality and  Service Management in Hospitality Industry

ข่าววันที่ : 05/07/2018