หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข่าววันที่ : 05/07/2018