คณะวิทยาศาสตร์การีกฬา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในยุค 4.0


   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การีกฬา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และเห็นมุมมองด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในยุค 4.0 และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาECOTOURISM, วิชา MARKETING PRINCIPLES IN SPORT AND RECREATION และ วิชาSPORT BUSINES โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล วงศ์ศรีโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแกรมฮอลิเดย์ ได้ให้ความรู้ เคล็ดลับการสังเกตสื่อโฆษณาสำหรับการท่องเที่ยว เทคนิคจัดการโปรแกรมท่องเที่ยว และวิธีการดูแลนักลูกค้าเป็นนักกีฬาทีมชาติไปเก็บตัวต่างประเทศเพื่อทำการแข่งขัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม R 2532 อาคารเกษมนครา ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 185 คน

ข่าววันที่ : 06/07/2018