พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สมาคมการค้าเครื่องกีฬา และสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย


   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สมาคมการค้าเครื่องกีฬา และสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนายสันติ ตันแสงวิไล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ดร.สมทบ ฐิตะฐาน นายกสมาคมการจัดการกีฬา ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสมาคมทั้งสองเข้าร่วม ณ ห้องประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 09/07/2018