คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ World cup 2018, Methods and Technologies


   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง R3902 อาคารเกษมทัศนา ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “World cup 2018, Methods and Technologies” มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 48 คน และบุคลากรของคณะฯ ได้เชิญวิทยากรและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ร่วมสัมมนาและถ่ายทอดความรู้ โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ที่ใช้กับกีฬาฟุตบอล โครงการนี้เป็นการสัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก 2018 ได้ฝึกวิธีการฝึกซ้อมแบบ SAQ (Strength Agility Quickness) การพยากรณ์ผลการแข่งในฟุตบอลโลก 2018 (Champion Prediction in World Cup 2018) และการป้องกันการบาดเจ็บแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นั่นคือ เป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive practitioner)

 

ข่าววันที่ : 12/07/2018