โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ


   ในภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบรายวิชา TR 311 (การบริการการขนส่งทางอากาศ), TR 312 (การบริหารการขนส่งทางบก) โดยการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ สถานประกอบการต่างๆ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยา สำนกงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง บริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

ข่าววันที่ : 01/08/2018