คณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Computer Information Science

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sport Science

คณะพยาบาล

คณะพยาบาล

Faculty of Nursing Science

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

Aviation Personnel Development Institute

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Arts

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Engineering Program in Engineering Management

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Doctor of Philosophy in Psychology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management

INTERNATIONAL PROGRAMS

INTERNATIONAL PROGRAMS

Nameข่าวสารและกิจกรรม

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ
อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ


กิจกรรม “Hug Kasem” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม “Hug Kasem” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562


นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม”  รอบที่ 1
นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 1


นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62  ภาคฤดูร้อน
นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน


คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills


เกษมบัณฑิต “สืบสานประเพณีสงกรานต์
เกษมบัณฑิต “สืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube