กิจกรรมการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณลักษณะด้านการไม่ยึดติดเหนียวแน่นในตัวตนต่อการลำเอียงเข้าข้างกลุ่ม


   นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของคุณลักษณะด้านการไม่ยึดติดเหนียวแน่นในตัวตนต่อการลำเอียงเข้าข้างกลุ่ม” โดย อาจารย์ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

ข่าววันที่ : 25/09/2018