KBU Once and Always 2018 งานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ


   ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ KBU Once and Always 2018” ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินไปได้ด้วยดี   

   นอกจากนี้ยังมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆ อาทิ รัสเซีย จีน อินเดีย กัมพูชา เป็นต้น ณ ห้องเกษมสุวรรณดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 

ข่าววันที่ : 01/10/2018