Multi Mentoring System


   ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 80 สถาบันในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จัด ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซอยรางน้ำ 

ข่าววันที่ : 03/10/2018