มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ ดี มีคะแนน 4.42


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 เพื่อเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้ต้องทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2560 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ท่าน ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร  ประธานผู้ประเมิน

2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผู้ประเมิน

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ชัย  รัตนนนท์  ผู้ประเมิน

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร  ตั้นพันธ์  ผู้ประเมิน

5) อาจารย์สุพรรณชัย  ปัณฑวนันท์  ผู้ประเมิน

6) ดร.กรภัค  จ๋ายประยูร  ผู้ประเมิน

7) อาจารย์สมสมัย  เจริญสุข  เลขานุการ

8) นายธงชัย  จะริมรัมย์  เลขานุการ

9) นางสาวพัชรนันท์  เมธากรณ์ยิ่งรวี  เลขานุการ

 

 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบคุณภาพ

  จำนวน   ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

 
 

0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

1.51 – 2.50  ต้องปรับปรุง

 

2.51 – 3.50  ระดับพอใช้

 

3.51 – 4.50  ระดับดี

 

4.51 – 5.00  ระดับดีมาก

 

1

5

2.50

5.00

3.63

3.73

ระดับดี

 

2

3

4.70

5.00

4.77

4.82

ระดับดีมาก

 

3

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

 

4

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

 

5

3

-

5.00

4.31

4.77

ระดับดีมาก

 

รวม

13

3

7

3

 

 

 

ผลการประเมิน

3.23

5.00

4.24

4.42

ระดับดี

 

 

จุดเด่น

1.       สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ  อาจารย์ บุคลากร ได้มีความมุ่งมั่น พัฒนางานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ  ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจทุ่มเท พลังใจ พลังกาย ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีผู้บริหารในหลายภาคส่วนได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

2.       การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาจนส่งผลให้ผลการดำเนินการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้มีการพัฒนาเป็นลำดับในทุกครั้งที่มีการประเมิน ทำให้ผลการดำเนินการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยควรนัดประชุมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบจุดที่ควรพัฒนาในงานที่ตนเองรับผิดชอบ นำมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการในแต่ละกิจกรรมและนำมาออกแบบการปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหา นำมาประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานนั้น ๆ ตามหลัก  PDCA  หลังจากนั้นกรรมการที่รับผิดชอบงานคุณภาพการศึกษา กำกับ ติดตามผลลัพธ์  ทุก 3 เดือน และนำไปสู่การแก้ไข จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าววันที่ : 10/10/2018