ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


   อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ณัฏฐชัย ฤทธิ์ชัย อาจารย์พิเศษและ    ผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ในรายวิชา HA.234 การจัดการว่ายน้ำ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ชมการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ในภายศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรองมาตรฐานสระว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และในโอกาสนี้ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับความรู้การบริหารจัดการสระว่ายน้ำแบบครบวงจร จากอาจารย์นุกูล  ฉายสุริยะ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา และอาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีระรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา เมื่อเร็วๆ นี้

 
ข่าววันที่ : 13/11/2018