ดร.อธิศ สุวรรณดี เปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


          ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ภายใต้ชื่องาน "CABAN" พร้อมร่วมชมผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ID.311 การออกแบบภายใน 4 และนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยได้นำแนวความคิด “คาวบอยตะวันตก” จำลองบรรยากาศเป็นอาคาร สถานที่ในเมืองต่างๆ ที่เหล่าคาวบอยได้ใช้ชีวิตร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เรียนรู้วิถีชีวิตการทำงาน ร่วมสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดความน่าชื่นชมเพื่อให้นักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มาสร้างผลงาน ที่มีคุณภาพนำเสนอสู่สาธารณชน

         นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเกษมวิวัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 13/11/2013