การประชุมชี้แจง นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


โดยคณะผู้ทำงาน โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ นำโดย นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 ฝั่งตะวันตก อาคาร 1 การเคหะแห่งชาติ รายนามผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
  3. อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. อาจารย์วนิดา แสงเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
  6. อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ข่าววันที่ : 25/06/2014