การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2556


การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีวาระเกี่ยวกับการทบทวนผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 และแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่ : 21/08/2014