โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556


คณะนิติศาสตร์มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือการผลิตผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานอาจกระทำโดยการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการหรือโดยการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน  โดยการจัดโครงการประชุม  วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์  เพื่อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป อันจะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยความร่วมมือระหว่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ซึ่งจัดโครงการขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 20/11/2014