คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์


คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด โดยรอบพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนในอำเภออู่ทอง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าววันที่ : 09/01/2015