คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ สืบสาน พุทธชยันตี ถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการ เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่หลักสูตรฯ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าและมีทัศนคติ ที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มี อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ชนะ กล่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ข่าววันที่ : 09/01/2015