คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม


คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ นับเหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กระแสการอนุรักษ์เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั่วประเทศ “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” จุดประกายเยาวชนก่อตั้งชมรมอนุรักษ์นกระดับอุดมศึกษาไทย (Inspiration to Found Youth Raptors and Conservation Bird Colup for Higher Education in Thailand) เพื่อให้เยาวชนที่สนใจการดูและอนุรักษ์นกในสถาบันการศึกษามีการริเริ่ม รวมกลุ่ม และก่อตั้งชมรมดูนกหรือชมรมอนุรักษ์นกขึ้นในสถาบันการศึกษาและขยายออกไปทั่วประเทศในอนาคต โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม2557 ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ในการนี้มี ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์สุภา พรจรุงศักดิ์ อาจารย์อุไรพร พันธุระ และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข่าววันที่ : 09/01/2015