ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2556


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกท่าน ขอให้ระลึกเสมอถึงปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคือ คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ที่ ควรยึดถือเป็นหัวใจของ การดำเนินชีวิตแห่งอนาคต

ข่าววันที่ : 05/03/2015