การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557


การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 07/04/2015