ศิลปะสู่ชุมชนกับศิลปินน้อย (รร.วัดปากบ่อ)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการ-บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน “ปากบ่อโมเดล ปีที่ 1” เพื่อ เสริมสร้างกลไกและเป็นแกนกลางในการพัฒนาให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง และการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง มุ่งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบและองค์กรแห่งความรู้อย่างยั่งยืน

โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่1(ภาคฤดูร้อน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมทำกิจกรรมการสอนศิลปะวาดภาพให้กับเด็กในชุมชน

ข่าววันที่ : 27/08/2015