โครงการ “วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์


รูปแบบกิจกรรม : เป็นการจัดในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับชุมชนปากบ่อ ภายใต้ชื่อโครงการย่อยว่า "วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน" เป็นแบบบรรยาย/สาธิต/และลงมือปฏิบัติ (มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ให้ได้มองเห็นภาพรวมในการให้ชาวบ้านรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนทั้งทางด้านการแก้ไขสัญญาณทีวี ซ่อมแซมและดูแลเบื้องต้นด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ความปลอดภัยทางด้านระบบไฟฟ้า โครงสร้างอาคารและการกัดเซาะพื้นที่ชายคลอง การจราจร รวมถึงการประหยัดพลังงานภายในบ้าน

ข่าววันที่ : 27/08/2015