โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพ I CAN” โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


รูปแบบกิจกรรม : เปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารฉลาดในการบริโภค การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย สุขกายสบายใจกับการคิดบวก การส่งเสริมสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ด้วย I CAN

ข่าววันที่ : 27/08/2015