โครงการ “การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาตัวตน” โดยคณะจิตวิทยาและศูนย์ให้คำปรึกษา


รูปแบบกิจกรรม : การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยาในเรื่องต่างๆ ตามที่สนใจ เพื่อพยากรณ์บุคลิกภาพ อารมณ์ หรือทักษะทางสังคม ของนักเรียนในเบื้องต้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาจิตวิทยาเป็นผู้ประเมินผล

ข่าววันที่ : 27/08/2015