สภาสถาปนิก เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน


ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิก เพื่อรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาหลักสูตรที่มีความหลากหลายในทางสุนทรียภาพ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและการบริการวิชาการให้กับสังคม

โดยรายชื่อคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ประกอบด้วย

                       1.   อาจารย์วิรัตน์  รัตตากร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  รมยานนท์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ

4. นายภาณุเขต  จันทร์ฉาย

5. นางสาวกันทิมา  ชลายนเดชะ

6. นางสาวอำภา คิมเข้ม

7. นางสาวจารุวรรณ  สอนรมย์

การตรวจเยี่ยม จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารเกษมวิวัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

ข่าววันที่ : 01/03/2016