คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สยามแม็คโคร


ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภายใต้ชื่อทีม  Marketing4Store” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ “โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การรับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร โดยมี คุณพิไลพรรณ เลขะประภา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาร้านค้าปลีก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีด้วย จัด ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 8 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

  1. นางสาวยุภากร วงค์ทอง  
  2. นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองนำ
  3. นางสาวศิริพร โคนพันธ์
  4. นายกิตติพงษ์ ริมทมาตย์
  5. นางสาวเสาวลักษณ์ สำราญพิศ 
ข่าววันที่ : 16/03/2016