มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

 คณะพยาบาลศาสตร์ขอส่ง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง รอบที่ 1 (รอบ Portfolio) Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube