มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

"บัณฑิตพรีเมียม" : เอกสารสำหรับเซ็นสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่เข้าร่วมโครงการ "บัณฑิตพรีเมี่ยม" รอบ 1 รุ่น 2 ร่วมเซ็นสัญญาเข้าร่วมรับทุนดังกล่าว ในวัน Kasem Open House วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -14.30 น. ณ ห้อง R2532 อาคารเกษมนครา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
 
หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารการเซ็นสัญญามาด้วย (เอกสารตามภาพแนบ) 
2. ผู้สมัครต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองมาด้วย 1 ท่าน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โทร. 081-486-0113
 

24/10/2019 12:39:18

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube