มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)
  • หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
    Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (ปร.ด.นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
    Doctor of Philosophy in Public Policy and Management (Ph.D. Public Policy and Management)

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube