มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลศึกษาดูงาน ไทยพีบีเอส

   นักศึกษา สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลศึกษาดูงาน ไทยพีบีเอสสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ตามโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนักศึกษา จะต้องเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังต้องเสริมกระบวนการด้านทักษะและประสบการณ์ จากผู้ชำนาญการที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีมิติการคิดและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจแก่นเนื้อหารายวิชามากขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเสริมสร้างด้วยการเรียนการสอนใน ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเสริมสร้างได้จากการทัศนะศึกษาดูงาน เห็นสถานที่จริงของสถานประกอบการมีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพ โครงการเส้นทางสู่มืออาชีพจึงเป็นโครงการเพื่อแนะนำสำหรับสร้างความเข้าใจในวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อการเข้าสู่การเป็นนักวิชาชีพในอนาคต 
   ทั้งนี้ โครงการเส้นทางสู่มืออาชีพประจำปีการศึกษา 2561 ตอน พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ ยังอยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 2 มีระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะ C-KASEM ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน


14/03/2019 10:39:42

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube