มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบภายใน และนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เปลี่ยนไป จากวัยเรียน ก้าวไปสู่วัยทำงานที่กำลังจะมาถึง ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมุ่งหวังที่จะให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเตรียมตัว การปรับตัวเข้าสู่การทำงานจริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนวทางของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตสืบไป


09/04/2019 11:18:57

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube