มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอแผนงานการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับวิสาหกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้แกชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ  ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า


11/04/2019 14:57:08

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube