การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

 • ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง
 • มีคุณสมบัติอื่นเพื่อเติมตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท มหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษา 25% ของค่าหน่วยกิต สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานเอกชนที่จับกลุ่มมาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

หลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 1. รูปถ่ายหน้าตรง นิ้วครึ่ง 2 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำประชาชน 2 ชุด
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
 7. อื่น ๆ ……………………………………………………….

* หมายเหตุ ใบสมัครเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี! (**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**)

สถานที่และเวลาเรียน

 • วิทยาเขตพัฒนาการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ติดต่อหลักสูตร

 1. วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3 โทร. 02-320-2777 ต่อ ต่อ 1134, 1172 (วันทำการ: วันพุธ-วันอาทิตย์)

ระยะเวลาในการรับสมัคร

 • ภาคการศึกษาที่ 1 รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน
 • ภาคการศึกษาที่ 2 รับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม

       *นอกจากนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหลักสูตร

สวัสดิการที่บัณฑิตวิทยาลัยให้

 • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจัดไว้ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา
 • ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
 • ห้องสมุดที่มีฐานข้อมูล ทั้งหนังสือและสื่ออื่น ๆ มากมายเหมาะแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม
 • คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมระบบ Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ทั่วโลก

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

ดร. อารี พันธ์มณี               โทร. 086-3617315

E-mail: [email protected]

คุณรุณรัตน์ ภู่ดอก              โทร. 097-2722255

www.kbu.ac.th หรือ http://grad.psychology.kbu.ac.th

E-Mail: [email protected]