ปรัชญา ปณิธาน และ วิสัยทัศน์ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ปรัชญาของหลักสูตร

  • มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต และทุนทางจิตวิทยา เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติเชิงรุกในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ปณิธาน


  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์
    ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางจิตวิทยา มุ่งสร้างบัณฑิตทางจิตวิทยาให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ความสามารถและเป็นผู้น าของศาสตร์ และวิชาชีพทางจิตวิทยา

วิสัยทัศน์


  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิต เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการน าศาสตร์และนวัตกรรมทางจิตวิทยาไปใช้
    เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์ ตลอดทั้งสรรค์สร้างคุณภาพชีวิตและบริบทแวดล้อม