รูปแบบหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

รูปแบบหลักสูตร

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
    แบบที่ 1 แผน ก แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา โดยหลักสูตรใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก2 คือ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญา
    โท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาจ านวน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
    แบบที่ 2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่มีการค้นคว้าอิสระ โดยหลักสูตรใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบ แผน ข คือผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
    การศึกษาปริญญา โทจะต้องเรียนรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต