บุคลากร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

บุคลากร

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ศ. ศรียา นิยมธรรม
  • รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
  • รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
  • ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
  • ผศ.ดร.เจษฎา อังกาบสี
 • อาจารย์ประจำ
  • ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
  • ศ. ศรียา นิยมธรรม
  • รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
  • รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
  • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
  • ผศ.ดร.เจษฎา อังกาบสี
 • อาจารย์พิเศษ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา