ติดต่อ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1313
  • โทร.0-2320-2777 ต่อ 1172 , 1134
  • EMail: [email protected]

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี โทรศัพท์ 086-361-7315
  • นางสาวรุณรัตน์ ภู่ดอก โทรศัพท์ 097-272-2255